БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (1 частина)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2017 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 1. – 91 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Даулета Серикбаева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В. С. Балицького»
Житомирський державний технологічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету
Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Криворізький національний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Маріупольський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний гірничий університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Полтавська державна аграрна академія
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Ужгородський національний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
Харківська державна академія культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний аграрний університет ім. Василя Васильовича Докучаєва
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, обліку та управління.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; економіки сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; публічного управління та адміністрування.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.