БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (Частина 4)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 4. – 95 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика» з:
Азербайджанский государственный аграрный университет
Барановичский государственный университет
Брестский государственный технический университет
Верховна Рада України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Вінницький фінансово-економічний університет
ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
Горийский государственный учебный университет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Евразийский национальный университет им. Льва Николаевича Гумилева
Житомирський державний технологічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Криворізький національний університет
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний університет ім. Василя Олександровича Сухомлинського
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеська національна академія зв’язку ім. Олександра Степановича Попова
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Полесский государственный университет
Полтавська державна аграрна академія
Сумгаитский государственный университет
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Cхідноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний аграрний університет ім. Василя Васильовича Докучаєва
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань фінансів, економіки, обліку та менеджменту.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економіки сільського господарства і АПК; економіки промисловості; охорона та захист прав інтелектуальної власності в системі фінансово-економічної безпеки держави; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.