БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 травня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права» з:
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Белорусский национальный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут проблем екології та енергозбереження
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права Національної академії наук України
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Міжнародний університет фінансів
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія» Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський державний екологічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний економічний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки і права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
УО «Полесский государственный университет» Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, обліку та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного право; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.