БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 червня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права» з:
Акционерное общество «Финансовая академия»
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецька обласна державна адміністрація
Донецький національний університет економіки в торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва
Запорізький національний університет
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С.Попова
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Університет митної справи та фінансів
Фінансово-правовий коледж
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, управління та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; маркетингу; менеджменту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного право; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.