БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» з:
Акакий Церетели государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Брестский государственный технический университет
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Горийский государственный учебный университет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний медичний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут законодавства Верховної Ради України
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ринкових відносин
Класичний приватний університет
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський міський центр зайнятості
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міністерство культури України
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака АПрН України
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва»
Полесский государственный университет
Рівненський державний гуманітарний університет
РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН РБ»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ТОВ «Юридична компанія «Закон та правопорядок»
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Університет Короля Данила
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права
Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Черкаський державний технологічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Ягеллонський університет
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, обліку, менеджменту та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.