БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права» з:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Белорусский государственный аграрный технический университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Брестский государственный технический университет
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецьке регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Інститут економіки промисловості НАНУ
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кіровоградський НДЕКЦ МВС України
Львівський національний аграрний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука
Міжрегіональна академія управління персоналом
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Мукачівський державний університет
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Приватний заклад освіти «СІНКГЛОБАЛ»
Сумський державний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ТОВ «Вестхем груп»
Університет банківської справи
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, менеджменту, обліку та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економіки сільського господарства і АПК; економіки промисловості; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; статистики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.