БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» з:
BASF Україна
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Державний університет телекомунікацій
ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка»
Дніпровська академія неперервної освіти
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпровський університет митної справи і фінансів
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ізмаїльський державний гуманітарний університет Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Молдавская экономическая академия
Мукачівський державний університет
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Університет митної справи та фінансів
Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Центральноукраїнський національний технічний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.