БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» з:
Академія Державної пенітенціарної служби України
Белорусский национальный технический университет
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний медичний університет
Вінницький національний технічний університет
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
Житомирська філія Університету державної фіскальної служби України
Житомирський державний технологічний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова
КГУ «ОСШ №6 города Темиртау»
Київський державний коледж туризму та готельного господарства
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 90
Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього коледжу
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Львівський торговельно-економічний університет
Льотна академія Національного авіаційного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжнародний університет фінансів
Міжрегіональна академія управління персоналом
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Мукачівський державний університет
Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна металургійна академія України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Сторожинецький лісовий коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Тернопільська академія народного господарства
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ТОВ «Будівельно-проектна компанія «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет ім. Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Філія ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у м. Львів
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. М. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький технологічний-економічний інститут КНТЕУ
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.