БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 4)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
Белорусский государственный технологический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ
Католицький університет Любельський Павла Івана ІІ
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Луганський національний аграрний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Міжнародний університет бізнесу і права
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет «Острозька академія»
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський будівельний коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Тернопільський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Університет технологічно-природничий ім. Яна та Єнджея Снядецьких
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківській національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.