БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА (частина 6)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
Белорусский государственный университет транспорта
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний технічний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Инновационный Евразийский университет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Київський міжнародний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Київський університет права НАН України
Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Криворізький національний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський торгово-економічний університет
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України
Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Университет Международного Бизнеса (UIB)
Університет митної справи та фінансів
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
Харківський національний аграрний університету ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.