БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА (частина 8)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 8. 71 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный аграрный технический университет
Бердянський державний педагогічний університет
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ВСП «Мелітопольский коледж ТДАТУ»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжнародний гуманітарний університет
Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв i прирoдoкoристувaння Укрaїни
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний университет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Рогатинський державний аграрний коледж
Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сторожинецький лісовий коледж
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі України
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Університет сучасних знань
Університетський коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка
УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. М. О. Бекетова
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.