БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 10)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 10. 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
Азербайджанский технический университет
Академія державної пенітенціарної служби України
Барановичский государственный университет
Белорусский национальный технический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Брестский государственный технический университет
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина
Відокремлений структурний підрозділ «Костянтинівський коледж Луганського національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ВНЗ «МТУ «Миколаївська політехніка»
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції ім. Ярослава Мудрого
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Криворізький національний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський інститут банківської справи
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Межрегіональна академія управління персоналом
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ОРІДУ НАДУ при Президентові України
ПВНЗ «Буковинський університет»
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Ужгородський національний університет
Уманський національний університет садівництва
Унiвeрситeт митнoї спрaви тa фінансів
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.