БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 лютого 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика” з:
Брестский государственный технический университет
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі
Вінницький національний технічний університет
ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого
ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державний університет “Житомирська політехніка”
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький державний університет управління
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Житомирський національний агроекологічний університет
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
Институт экономики НАН Беларуси
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості Національна академія наук України
Інститут управління і права
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Міжрегіональна академія управління персоналом
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна академія правових наук України
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Острозька академія”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУ “Запорізька політехніка”
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПрАТ “Укртранснафта” НАК “Нафтогаз України”
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет залізничного транспорту
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО “Барановичский государственный университет”
УО “Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина”
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.