БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 8)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. 58 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах» з:
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Белорусский государственный экономический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ВП НУБІП України «Ірпінський економічний коледж»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права Національної академії наук України
Коледж економіки і технологій ЧНТУ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «УБС»
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Молдавская экономическая академия
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національна академія прокуратури України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
Поліський національний університет
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Тернопільський національний економічний університет
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.