БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 8)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» з:
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University
Kazakh-American Free University
Академія адвокатури України
Академія Державної пенітенціарної служби України
АТ «Укрексімбанк»
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Вінницький національний технічний університет
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський інститут
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України
Інститут економіки промисловості
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права НАН України
Ковельський фаховий промислово-економічний коледж ЛНТУ
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Львівський університет бізнесу та права
Львіський національний університет імені Івана Франка
ЛЬвівський державний університет внутрішніх справ
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Науково-дослідний інститут публічного права
Нацioнальна акадeмiя внутрiшнiх cправ
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУ «Чернігівська політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Тернопільський національний економічний університет
ТзОВ «Ерабус»
Ужгородський національний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи і фінансів
Університету імені Альфреда Нобеля
УО «Полесский государственный университет»
Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ягеллонський університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.