БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 30 червня 2017 р.Зміст
Сторінки: 3-8

СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 1. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Борейко В. І.
РОЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сторінки: 12-14
Брендак А. І., Несторишен І. В., Туржанський В. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Сторінки: 15-17
Буринська О. І.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО СТАЛОСТІ
Сторінки: 18-20
Джадан І. М.
НАУКОВЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ
Сторінки: 20-24
Миронов О. В.
ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В УКРАЇНІ – АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Сторінки: 24-26
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
SECTION 2. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Вербівська Л. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 27-31
Шеянова Ю. Д.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сторінки: 32-36
Шкребень Р. П., Комарков Д. В.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Сторінки: 36-40
СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
SECTION 3. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Керея О. С.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
Сторінки: 41-43
СЕКЦІЯ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
SECTION 4. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Сімахова А. О.
ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сторінки: 44-45
СЕКЦІЯ 5. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
SECTION 5. ENERGY SAVINGS
Калініченко О. В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Сторінки: 46-50
СЕКЦІЯ 6. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
SECTION 6. DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY
Зварич О. І.
ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РЕГІОНУ ЕКОНОМІЧНОГО
Сторінки: 51-55
СЕКЦІЯ 7. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
SECTION 7. INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY
Доуртмес П. О.
ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 56-58
Іоргачова М. І., Коцюрубенко Г. М.
СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Сторінки: 59-61
Карапузова Д. І., Станкевич І. В.
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ
Сторінки: 62-65
Лігоненко Л. О., Гладіліна В. К.
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 66-69
Makasarashvili T. Sh., Giguashvili G. G., Khorguashvili T. Iu.
PRIORITY DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN GEORGIA
Сторінки: 70-72
Охримович М. М.
ШЛЯХИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІНФЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Сторінки: 73-76
Полякова О. Ю., Шликова В. О.
ПРОБЛЕМИ ПАТЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЧИ ДОПОМОЖЕ РЕФОРМА?
Сторінки: 77-79
Яхяева А. Ю.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Сторінки: 80-82
СЕКЦІЯ 8. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
SECTION 8. DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMICS, SOCIAL ECONOMICS AND POLITICS
Гапак Н. М.
МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
Сторінки: 83-85
Пікуліна О. А., Буркіна Н. В.
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Сторінки: 86-89
Шандар А. М.
ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ БІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Сторінки: 90-94
СЕКЦІЯ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
SECTION 9. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Драгомир Н. М.
К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сторінки: 95-99
Сарапіна О. А., Гальченко Є. С.
РОЗПОДІЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Сторінки: 100-102
Селіванова Н. М., Делік Н. С.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ
Сторінки: 103-107
Фрунзэ Т.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С НСБУ И МСФО
Сторінки: 108-111
Худик О. Б.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Сторінки: 112-114
Штик Ю. В., Андрющенко Є. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ»
Сторінки: 114-116
Штик Ю. В., Бугайова К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Сторінки: 116-120
Штик Ю. В., Черненко Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сторінки: 120-122
СЕКЦІЯ 10. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
SECTION 10. FINANCE, BANKING AND INSURANCE
Барилюк М.-М. Р.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Сторінки: 123-126
Бондаренко О. С.
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 127-130
Булах І. І., Шиманська О. В.
РОЛЬ ФІНАНСІВ У СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сторінки: 131-133
Голіков С. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Сторінки: 133-137
Квасницька Р. С.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ
Сторінки: 138-140
Митрофанова І. П., Лемішко О. О.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінки: 141-144
Мінкович В. Т., Лукачина С. С.
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ЗМІН В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Сторінки: 145-148
Стрекаль О. О.
МІСЦЕ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ)
Сторінки: 149-153
Шумська С. С.
МОНЕТАРНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В УКРАЇНІ
Сторінки: 154-158
СЕКЦІЯ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
SECTION 11. MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS
Двоєглазова М. В., Чередніков О. М.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ
Сторінки: 159-160
Кобець С. П.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
Сторінки: 161-163
Лапшин В. І., Кузніченко В. М.
РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
Сторінки: 164-166
Поліщук В. В., Поліщук А. В.
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Сторінки: 167-170
Ющенко Н. Л.
ПРО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУНКТІВ ГЕНЕРУВАННЯ І МЕРЕЖ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПАРУ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ
Сторінки: 170-173
СЕКЦІЯ 12. СТАТИСТИКА
SECTION 12. STATISTICS
Пономарьова Т. В., Чала Т. Г.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ІНДИКАТОРІВ БІЗНЕС-СТАТИСТИКИ
Сторінки: 174-177
СЕКЦІЯ 13. МАРКЕТИНГ
SECTION 13. MARKETING
Hvizdová E.
MARKETING OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS – A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL COMPANY DEVELOPMENT
Сторінки: 178-181
Трохановський В. І.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 182-184
Яцишина Л. К.
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 185-188
СЕКЦІЯ 14. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
SECTION 14. PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
Касян О. А., Бондарчук Н. В.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Сторінки: 189-193
СЕКЦІЯ 15. МЕНЕДЖМЕНТ
SECTION 15. MANAGEMENT
Захарченко О. О.
МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Сторінки: 194-197
Кузьмін О. Є., Гончар М. Ф.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Сторінки: 197-199
Яценко Я. С.
МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сторінки: 200-203
Зворотня сторінка збірника
Зворотня сторінка збірника
Сторінки: 204-205
На платформі Blogger.