БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Архів публікацій конференції 17 травня 2017 р.Зміст
Сторінки: 3-9

СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
SECTION 1. ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Джелілова Е. Т., Петришин Н. Я.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЄРОПОРТАХ
Сторінки: 12-14
Дідур Г. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 15-17
Іщенко Т. М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 17-20
Кальніцька Л. В., Глинська А. Є.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сторінки: 21-25
Махиня І. М.
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Сторінки: 26-29
Назаренко І. М.
ДІАГНОСТИКА МОЖЛИВОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сторінки: 30-32
Науменко Є. Ю., Артеменко Л. П.
КАДРОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Сторінки: 33-35
Наумчук С. І., Петришин Н. Я.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сторінки: 35-37
Пуйда Г. В.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 38-41
Горб В. А., Камєнєва Т. С., Сита Є. М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сторінки: 41-44
Яремко І. І.
ІНДИКАТИВНА ОСНОВА У ПРОЦЕСАХ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Сторінки: 45-47
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
SECTION 2. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Фісуненко Н. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Сторінки: 48-50
СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
SECTION 3. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Калашніков С. К.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
Сторінки: 51-53
СЕКЦІЯ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИИ
SECTION 4. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Малюта І. А., Черевик А. В.
СВІТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сторінки: 54-55
СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
SECTION 5. ECONOMICS OF TRADE AND SERVICES
Кравець В. І.
ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ
Сторінки: 56-58
Мельникова О. А.
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
Сторінки: 58-61
Стасіневич С. А., Цегельна О. М.
УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ
Сторінки: 61-63
СЕКЦІЯ 6. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
SECTION 6. DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY
Белей Н. П.
КООПЕРАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ – ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯО
Сторінки: 64-66
СЕКЦІЯ 7. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
SECTION 7. INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY
Скворцов І. Б., Косовська В. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сторінки: 67-69
Тагиев А. Г., Амиров И. Б.
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО AНАЛИЗА В ПОИСКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ
Сторінки: 69-74
Булах І. І., Шиманська О. В.
АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Сторінки: 74-77
СЕКЦІЯ 8. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
SECTION 8. DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMICS, SOCIAL ECONOMICS AND POLITICS
Семенова Л. Ю., Пидик А. С.
СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Сторінки: 78-80
СЕКЦІЯ 9. ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
SECTION 9. TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS
Діденко Л. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Сторінки: 81-84
Діденко С. В.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сторінки: 84-86
Оруджалиева Б. А., Оруджов Т. М., Абдуллаева Е. Т.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ В НЕ-НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Сторінки: 87-90
СЕКЦІЯ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
SECTION 10. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Коротаев С. Л.
СОСТАВЛЕНИЕ И АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сторінки: 91-94
Махиня І. М.
ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ВИМОГИ ДО НЕЇ
Сторінки: 95-97
Момонт Т. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧА СКЛАДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 97-100
Химич Р. В., Селіванова Н. М.
СУТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ПОДАТКІВ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Сторінки: 100-103
Цугульски Ю., Кушмэунсэ Р.
ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ДОЛГОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В КОНТЕКСТЕ НСБУ И МСФО
Сторінки: 104-107
Шеверя Я. В., Ганусич В. О.
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Сторінки: 108-111
Штик Ю. В., Тесленко О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Сторінки: 112-114
СЕКЦІЯ 11. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
SECTION 11. FINANCE, BANKING AND INSURANCE
Джур Є. Ю.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА РОЛЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
Сторінки: 115-117
Обравит В. І.
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ АКТИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Сторінки: 117-119
Пoлoзeнкo O. А.
ГOЛOВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛOМ ПІДПРИЄМТСВА
Сторінки: 120-122
Тростянська К. М., Моїсеєнко Д. Ю.
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сторінки: 123-126
СЕКЦІЯ 12. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
SECTION 12. MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS
Максимов М. С.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ НАСТАВНИК» ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Сторінки: 127-129
Янковий В. О.
ОПТИМУМ ТОВАРОВИРОБНИКА В РАМКАХ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Сторінки: 130-132
СЕКЦІЯ 13. МАРКЕТИНГ
SECTION 13. MARKETING
Базалиева Л. В.
ДОВЕРИЕ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сторінки: 133-135
Войтюк Є. І.
ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінки: 136-141
Гиль Б. С.
ЕМОЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
Сторінки: 141-143
Муха Т. А.
ОСНОВНІ ТРЕНДИ SEO В 2017 РОЦІ
Сторінки: 144-146
Островская И. В.
БРЕНДИНГ – КАК СПОСОБ ЗАСТАВИТЬ ИМЯ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ
Сторінки: 146-148
Шебанова О. О.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПИТНОЇ ВОДИ
Сторінки: 149-151
СЕКЦІЯ 14. МЕНЕДЖМЕНТ
SECTION 14. MANAGEMENT
Боришкевич Д. Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Сторінки: 152-153
Дружиніна В. В., Скребкова К. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДЕЛФІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Сторінки: 154-156
Мельничук О. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Сторінки: 156-160
Оніщук А. Р., Совершенна І. О.
ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Сторінки: 160-164
Рубан Ю. І.
ГІПОТЕЗА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ОПІР ЗМІН
Сторінки: 164-166
СЕКЦІЯ 15. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
SECTION 15. PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
Голобородько Т. В.
ПУБЛІЧНА ВЛАДА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Сторінки: 167-169
Пермінова С. О., Драпалюк Т. А.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Сторінки: 169-172
Станіславчук Н. О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Сторінки: 172-174
Зворотня сторінка збірника
Зворотня сторінка збірника
Сторінки: 175-176
На платформі Blogger.