БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (1 частина)УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 січня 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 95 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Житомирський державний технологічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Krok economics and law university
Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський торговельно-економічний університет
Нацiональний унiверситет кораблебудування iм. адмiрала Макарова
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Незалежний український центр правових ініціатив та експертиз «Правова держава»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний морський університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Прилуцький агротехнічний коледж
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Фінансово-правовий коледж
Харківська державна академія культури
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет ім. Василя Назаровича Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів та менеджменту.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економіки сільського господарства і апк; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.