БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 лютого 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 71 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, управління та права» з:
Брестский государственный технический университет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький фінансово-економічний університет
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка»
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Запорізький національний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Луганський національний аграрний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеський державний університет внутрішніх справ
Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рогатинський державний аграрний коледж
Сумгаитский государственный университет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет ім. Альфреда Нобеля
Харківський апеляційний господарський суд
Харківський національний університет міського господарства ім. Олексія Миколайовича Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський державний аграрний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський комерційний технікум
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, управління та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і апк; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; актуальних проблем розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в україні та світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.