БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, МАРКЕТИНГ ТА ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 квітня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 61 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова
Белорусский государственный экономический университет
Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки
Вінницький науково-навчальний інститут Університету державної фіскальної служби України
Вінницький національний аграрний університет
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаський державний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Луганський національний аграрний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія Служби безпеки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського» Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Полесский государственный университет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Ужгородський національний університет
Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, маркетингу та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; менеджменту; економічної кібернетики; маркетингу; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного право; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.