БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 5)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 5. – 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» з:
Белорусский национальный технический университет
Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Горийский государственный учебный университет
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Карпатська філія ДП «Український державний центр радіочастот»
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технології та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та Національної академії наук України
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська Морська Академія»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Тернопільський національний економічний університет
Українська академія друкарства
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО «Барановичский государственный университет»
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський державний бізнес коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, менеджменту та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; актуальних проблем розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного право; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.