БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 62 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика» з:
Белорусский государственный экономический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Закарпатська академія мистецтв»
ДВНЗ «Мукачівський державний університет»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Евразийский национальный университет им. Льва Николаевича Гумилева
Экономический университет в Катовице
Житомирський національний агроекологічний університет
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Молдавская экономическая академия
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая»
Рівненський державний гуманітарний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Тернопільський національний економічний університет
ТОВ «Агро-Овен»
Ужгородський національний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний медичний університет
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, управління та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; статистики; маркетингу; менеджменту; загальнотеоретичних питань правознавства; актуальних проблем розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.