БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку» з:
Uniwersytet Mаrii Curie -Skłodowskiej w Lublinie
Брестский государственный технический университет
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна прикордонна служба України
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. В. Стуса
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
Институт экономики Национальной Академии наук Азербайджана
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Київський інститут банківської справи
Киівський міжнародний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
Луганський національний аграрний університет
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний університет «Одеська юридична академія»
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний політехнічний університет
Полесский государственный университет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»
Сумський будівельний коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет Короля Данила
Університет митної справи та фінансів
Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.