БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 6)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах» з:
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный экономический университет
Брестский государственный технический университет
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вінницький коледж Національного університету харчових технологій
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Даугавпилсский университет
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Институт экономики НАН Беларуси
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Кременчуцький льотний коледж ХНУВС
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Криворізький національний університет
Луцький педагогічний коледж
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжнародний гуманітарний університет
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Науково-дослідний інститут публічного права
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний політехнічний університет
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ПВНЗ «Європейський університет»
Полесский государственный университет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроники
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.