БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі” з:
Академія адвокатури України
Академія Державної пенітенціарної служби
Васильківський коледж Університету “Україна”
Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВСП “Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури”
Горийский государственный учебный университет
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
ДВНЗ “Університет банківської справи”
Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
Державна фіскальна служба України
Державний вищий навчальний заклад “Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж”
Державний університет “Житомирська політехніка”
Держаний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”
Донецький державний університет управління
Донецький національний технічний університет
Європейський університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Західнодонбаський інститут ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса
Інститут економіки промисловості НАН України
Інформаційний центр ГО “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет харчових технологій
Київський університет права Національної академії наук України
Київський університет туризму, економіки і права
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
Коломийський політехнічний коледж
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 90
Криворізький національний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу Університету “Україна”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Мережа “Вільні Люди”
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Міністерство освіти і науки України
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Запорізька політехніка”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Одеська морська академія”
Національний університет “Одеська юридична академія”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
НТУ “Дніпровська політехніка”
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні, м. Київ
Рогатинський державний аграрний коледж
Сумський державний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП”
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський національний універстітет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.