БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 жовтня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 58 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
Вінницький національний аграрний університет
ВНЗ Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж ЧНУ iменi Юрiя Федьковичa
Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжрегіональна академія управління персоналом
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НДІ «Украгропромпродуктивність»
НУ «Запорізька політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Поліський національний університет
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Сумський національний аграрний університет
Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет державної фіскальної служби України
Університет Короля Данила
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський НДЕКЦ МВС України
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
European humanities university

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.