БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 жовтня 2020 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій» НУ Чернігівська політехніка
Горийский государственный учебный университет
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький інститут ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія Управління Персоналом»
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської ради
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Льотна академія Національного авіаційного університету
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Молдавская экономическая академия
Мукачівський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «ХПІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУ «Запорізька політехніка»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський державний аграрний університет
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»
Полтавський інститут бізнесу
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет КРОК
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.