БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 листопада 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 131 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» з:
Азербайджансий государственный экономический университет
Белорусский государственный университет
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Відокремлений структурний підрозділ «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж КНТЕУ»
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»
ГО «Бюро розвитку, інновацій і технологій»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ЖКФК ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Институт экономики НАН Беларуси
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут агроекології і природокористування НААН
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Мукачівський державний університет
Нацioнальний yнiвepситeт «Чepнiгiвська пoлiтeхнiка»
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.