БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В XXI СТОЛІТТІ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в XXI столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в XXI столітті» з:
Baku State University
Вінницький національний аграрний університет
ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет імені І. Франка
Мукачівський державний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут УІПА
Харьковский институт ЧАО «ВУЗ» МАУП»
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.