БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 жовтня 2022 р.): у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика» з:
Аграрна дорадча служба НАСГДСУ
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький технічній фаховий коледж
Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ
ВККіМ імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «ЖКФК ХНУМГ імені О. М. Бекетова»
ГО «Всеукраїнська Рада Жінок Фермерів»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
Державний податковий університет
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Дніпровський державний медичний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донбаський державний педагогічний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Київський міжнародний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізька гімназія № 37
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет природокористування
Льотна академія Національного авіаційного університету
Миколаївський національний аграрний університет
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богоиольця
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний фармацевтичний університет
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Одеській національний університет ім. І. І. Мечникова
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Самбірський фаховий педагогічний коледж імені І. Филипчака
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет науки і технологій
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
Харківська державна академія культури
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет Повітряних Сил
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.