БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 19 травня 2023 р.): у 2 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та технології: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
ГО «ВРЖФ»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
Інстит педагогіки НАПН України
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР
Київський національний університет будівництва і архітектури
КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний фармацевтичний університет
Ніжинський фаховий коледж НУБіП України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки та технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.