БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 336:336:77

Перспективи розвитку національної економіки України: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП “Астрая”, 2023. 130 с.

У колективній монографії представлено дослідження економічного розвитку промислових підприємств аграрних територіально-виробничих систем України. Здійснено оцінку потенціалу територіальних громад у сфері соціальних зобов’язань. Досліджено вплив розвитку цифрової економіки на людський капітал в сучасних умовах. Висвітлені особливості формування маркетингових стратегій аграрних підприємств. Викладено теоретичні основи системи управління персоналом підприємства. Досліджено європейський досвід застосування фінансових інструментів щодо заощаджень домогосподарств. Досліджено інформаційні технології в аудиті з метою економічної безпеки підприємсв.

Jel A31, B41, L10, L16, L19, L23, M11, M20, M31, M41, M42, O13, Q13

Prospects for the development of the national economy of Ukraine: theoretical and practical aspects : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC “Astraya”, 2023. 130 p.

The collective monograph presents a study of the economic development of industrial enterprises agricultural territorial production systems of Ukraine. Assessment of the potential of territorial communities in the field of social obligations. The influence of the development of the digital economy on human capital in modern conditions is investigated. The peculiarities of formation of marketing strategies of agricultural enterprises are highlighted. The theoretical foundations of the enterprise personnel management system are outlined. The European experience of using financial instruments for household savings is studied. The information technologies in the audit for the purpose of economic security of enterprises are investigated.

ISBN 978-617-8231-08-8

Структура монографії складається з чотирьох розділів, у написанні яких брали участь: Гладкий О. В., Килівник В. С., Марчук О. В. (підрозділи 1.1); Попова О. В. (підрозділи 1.2); Легошина О. Л. (підрозділи 1.3); Заяць Т. А., Краєвська Г. О., Сова О. Ю., Головко Л. В. (підрозділи 2.1); Буга Н. Ю., Глушко Д. М. (підрозділи 2.2); Бойківська Г. М., Мазурчук О. В. (підрозділи 2.3); Калініченко О. В., Лесюк В. С. (підрозділи 3.1); Варченко О. М., Крисанов Д. Ф., Варченко О. О. (підрозділи 3.2); Кобець С. П. (підрозділи 3.3); Дончак Л. Г., Мартусенко І. В., Шкварук Д. Г. (підрозділи 3.4); (Мезіна Л. В. (підрозділи 3.5); Радіонова Н. Й. (підрозділи 3.6); Червак-Смерічко О. Ю. (підрозділи 3.7); Долга Г. В., Пенюк В. О. (підрозділи 3.8); Корсун І. М., Костогриз В. Г. (підрозділи 4.1); Чкан І. О. (підрозділи 4.2); Мустеца І. В. (підрозділи 4.3). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.