БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1

Сучасний стан та перспективи економічного розвитку України: теорія, методологія, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2023. 225 с.

У колективній монографії викладено особливості управління національною економікою. Висвітлені питання обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств. Визначено основні ризики, що зумовлюють кризи на підприємствах малого бізнесу. Проаналізовано темпи зростання обсягів наданих кредитів банківською системою України. Викладено особливості управління економічною діяльністю підприємств. Проаналізовано сучасні аспекти ефективності діяльності підприємств.

Jel A31, B41, L10, L16, L19, L23, M11, M20, M31, M41, M42, O13, Q13

Current state and prospects of economic development of Ukraine: theory, methodology, practice: a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2023. 225 p.

The collective monograph outlines the features of the management of the national economy. Issues of accounting, analysis and audit of enterprise activity are covered. The main risks causing crises in small businesses are identified. The growth rates of the volumes of loans provided by the banking system of Ukraine were analyzed. The features of managing the economic activity of enterprises are outlined. Modern aspects of the efficiency of enterprises are analyzed.

ISBN 978-617-7915-95-8

Структура монографії складається з шести розділів, у написанні яких брали участь: Калініченко О. В. (підрозділ 1.1); Шпак Н. О., Ковток Г. І. (підрозділ 1.2); Литвиненко А. В. (підрозділ 1.3); Руденко О. А., Мильніченко С. М., Хорошун Ю. В. (підрозділ 1.4); Шуст О. А., Варченко О. М., Крисанов Д. Ф. (підрозділ 1.5); Гудзинська Л. Ю. (підрозділ 2.1); Кретов Д. Ю. (підрозділ 2.2); Свердан М. М. (підрозділ 2.3); Слюніна Т. Л., Матюшко М. М. (підрозділ 3.1); Дем’яненко С. І. (підрозділ 3.2); Пригодюк О. М., Гнєушева Н. В., Сапельнікова Н. Л. (підрозділ 3.3); Шашко В. О., Фоміченко І. П., Шмарова А. О. (підрозділ 3.4); Гаркуша С. А. (підрозділ 4.1); Гуренко Т. О. (підрозділ 4.2); Дерев’янко С. І. (підрозділ 4.3); Довжик О. О. (підрозділ 4.4); Костякова А. А. (підрозділ 4.5); Кучеркова С. О. (підрозділ 4.6); Поздняков Ю. В., Братішко І. Г., Лапішко М. Л. (підрозділ 4.7); Сахно Л. А. (підрозділ 4.8); Бондар О. С., Ткаченко О. В. (підрозділ 5.1); Червак-Смерічко О. Ю. (підрозділ 5.2); Дідковська Л. І. (підрозділ 6.1); Павлишин М. Л., Захарчин Р. М., Бурак Є. І. (підрозділ 6.2). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.