БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1:336:001.82

Економіка та управління розвитком підприємств: теорія, методологія, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП “Астрая”, 2024. 103 с.

У колективній монографії представлено результати дослідження сучасного стану та перспективи розвитку підприємств в Україні. Розглянуто фінансові установи як спеціальних суб’єктів господарювання у сфері надання фінансових послуг. Висвітлені особливості регулювання земельних відносин в Україні. Визначено інструменти інтернет-маркетингу в індустрії В2В. Досліджено заклади охорони здоров’я як суб’єкт господарювання відповідно до мультидисциплінарного підходу щодо визначення правового статусу. Розглянуто особливості тактичного планування в системі циркулярних бізнес-моделей підприємств. Досліджено запаси автотранспортних підприємств. Розглянуто економічну безпеку підприємницької діяльності. Висвітлені особливості публічного управління інноваційною діяльністю підприємств щодо забезпечення економічної безпеки держави в післявоєнний період. Запропоновано шляхи удосконалення конкурентної стратегії підприємств.

Jel B41, L10, L16, L19, L23, M11, M20, M31, M41, O13

Economics and management of enterprise development: theory, methodology, practice : collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC “Astraya”, 2024. 103 p.

The collective monograph presents the results of a study of the current state and prospects for the development of enterprises in Ukraine. Financial institutions as special business entities in the field of financial services are considered. The article highlights the peculiarities of land relations regulation in Ukraine. Internet marketing tools in the B2B industry have been identified. Healthcare institutions as a business entity are studied in accordance with a multidisciplinary approach to determining their legal status. The features of tactical planning in the system of circular business models of enterprises are considered. Investigated the stocks of motor transport enterprises. The economic security of entrepreneurial activity is considered. The features of public management of innovative activities of enterprises to ensure the economic security of the state in the post-war period are highlighted. Ways to improve the competitive strategy of enterprises are proposed.

ISBN 978-617-8231-53-8

Структура монографії складається з чотирьох розділів, у написанні яких брали участь: Кузьменко К. Е., Світлак І. І. (підрозділи 1.1); Сахно Є. Ю., Коваленко С. В. (підрозділи 1.2); Дідик Н. Д., Світлак І. І. (підрозділи 1.3); Саєнсус М. А., Кочевой М. М., Тарасова К. І. (підрозділи 1.4); Бутрин В. В., Кізь О. Б. (підрозділи 2.1); Квасницька Р. С., Орищук О. В. (підрозділи 2.2); Маслак О. О., Малик М. В. (підрозділи 2.3); Пирог О. В., Дорошкевич К. О., Сидорак О. Р. (підрозділи 2.4); Чумак К. О., Гарасимлюк М. В. (підрозділи 2.5); Чумак А. О., Гарасимлюк М. В. (підрозділи 3.1); Гаркуша С. А. (підрозділи 3.2); Довжик О. О. (підрозділи 3.3); Мазур І. І. (підрозділи 4.1); Вербицька Г. Л. (підрозділи 4.2); Горбатюк Л. М. (підрозділи 4.3). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.